Všeobecné podmínky užití

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto všeobecné podmínky užití (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti dle zákona 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“) mezi společností Rekondice s.r.o., se sídlem Na Sadech 2036/18, 370 01 České Budějovice, IČO: 030 84 469 , zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích vedené pod spisovou značkou C 31798 (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami přistupujícími do informačního systému Poskytovatele (dále jen „Uživatel“) uveřejněného na webových stránkách: „www.dobrakondice.cz“ (dále jen „Portál“) a do souvisejících aplikací Poskytovatele (společně s Portálem označovaných jako „Systém“) v souvislosti s poskytováním dále uvedených služeb Poskytovatele.

1.2. Poskytovatel a Uživatel mohou být v těchto Podmínkách dále označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“.

1.3. Všichni Uživatelé Systému jsou povinni dodržovat tyto Podmínky.

1.4. Poskytovatel informuje Uživatele, že má uzavřený samostatný Smluvní vztah i s obchodními partnery (dále jen „Partneři“), kteří poskytují produkty např. k testování a/nebo do soutěží (dále jen „Produkty“), jenž mohou být součástí Služeb poskytovaných Uživateli. Poskytovatel prostřednictvím Systému poskytuje Uživatelům jak vlastní služby, tak služby založené na spolupráci s Partnery (dále jen „Služby“), a to zejména:

 • a) získávat Produkty pro testování,
 • b) testovat Produkty (zejména třetích stran),
 • c) hodnotit Produkty, zejména psát recenze a/nebo příspěvky k testovaným Produktům,
 • d) sdílet své zkušenosti s Produkty,
 • e) soutěžit o ceny – Produkty,
 • f) přijímat informace,
 • g) získávat inspiraci a příležitosti…

Kompletní nabídka aktuálně poskytovaných Služeb poskytovaných Uživateli je uvedena v Systému.

1.5. Přestože Služba pro její užití (byť jen částečné) nemusí nutně přímo vyžadovat provedení registrace Uživatelem, řídí se využívání Služby těmito Podmínkami, případně podmínkami konkrétní Služby. Uživatel je povinen se s těmito Podmínkami, případně podmínkami konkrétní Služby, seznámit, přičemž zahájením využívání jakékoli Služby, vyslovuje svůj souhlas s Podmínkami, popř. podmínkami konkrétní Služby. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami, případně podmínkami konkrétní Služby, nesouhlasí, je povinen zdržet se využívání Služby (případně i přístupu a užívání Systému, dle relevance).

 

2. Účel Portálu, obsah Systému

2.1. dobrakondice.cz je portál, jehož cílem je zábavně-edukativní formou informovat širokou veřejnost v tématech jako jsou psychologie, rodina, péče o domácnost, zdravý životní styl, sport a relaxace, v některých případech také filozofie. 

2.2. Portál představuje širokou platformu, která má uživatele primárně seznámit s problematikou. Prezentované informace jsou proto zjednodušeny pro snadnější pochopení širokou veřejností. Informace uvedené v článcích mohou obsahovat subjektivní názory a informace např. čerpané z cizích zdrojů.

2.3. Za účelem přizpůsobení obsahu a přístupu k neveřejnému obsahu je uživatelům poskytována možnost registrace uživatelského účtu. Portál registrovaným uživatelům přizpůsobuje doporučované články podle jejich preferencí.

2.4. Registrovaným Uživatelům Systém zpřístupňuje možnost účastnit se soutěží o produkty Partnerů. Uživatelé s registrací se mohou přihlásit do testování produktů poskytovaných Partnery. Produkty pro testování a soutěže jsou vybírány v souvislosti s tématikou Portálu.

2.5. Součástí spolupráce s Partnery mohou být slevové nabídky nebo slevové kódy, které mohou být distribuovány registrovaným uživatelům webu dobrakondice.cz

 

3. Smluvní vztah a registrace Uživatele

3.1. Akceptací těchto Podmínek dochází mezi Poskytovatelem a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytování Služeb dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“ nebo „Smluvní vztah“). Uživatel se uzavřením Smlouvy stává zákazníkem Poskytovatele.

3.2. Pro přístup do Systému je nezbytné, aby Uživatel provedl registraci (prostřednictvím registračního formuláře Systému) na Portálu, kam zadá vyžadované údaje (např. e-mailovou adresu/nick, heslo, jméno, příjmení, korespondenční adresu, telefonní kontakt aj.). Podmínky jsou součástí tohoto registračního formuláře a vymezují základní rámec Smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a mohou být doplněny dalšími podmínkami pro konkrétní Služby zpřístupněné Uživateli v rámci Systému.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Uživatelem Smlouvu a/nebo akceptovat registraci Uživatele, resp. Poskytovatel je (dle svého uvážení) oprávněn odmítnout registraci Uživatele (zejména takového, který dříve porušil Podmínky a/nebo Smlouvu, nebo jednal či jedná v rozporu s Podmínkami či obecně platnými právními předpisy).

3.4. Po provedení registrace Uživatele dle odst. 3.2. těchto Podmínek, Systém automatizovaně:

 • a) zašle potvrzení o provedení registrace (tzv. transakční e-mail) na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem do registračního formuláře,

 • b) založí v evidenci Poskytovatele Uživateli unikátní účet se zabezpečeným přístupem (dále jen „Uživatelský účet“), prostřednictvím kterého umožní Uživateli přistupovat do jeho uživatelského rozhraní,

 • c) aktivuje Uživateli přístup do části Systému určeného tomuto registrovanému Uživateli (dále též „Uživatelské rozhraní“), kde Uživatel může provádět správu svých údajů, nastavovat své volby a využívat Služby (např. účastnit se soutěží, testovat produkty ad. dle aktuálně zpřístupněných Služeb Poskytovatelem v Systému).

3.5. Uživatelský účet, resp. přístup do Systému je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen „Přístupové údaje“).

3.6. Odesláním registračního formuláře budou údaje dle odst. 3.2. těchto Podmínek automatizovaně Systémem přeneseny do Uživatelského rozhraní, kde zůstanou, vyjma případu dle odst. 6.1, zpřístupněny příslušnému Uživateli po dobu trvání Smluvního vztahu. Uživatel je povinen tyto údaje udržovat aktuální. Poskytovatel (dle svého uvážení) umožní Uživateli změnu jeho údajů v Systému, a to spolu s novým odsouhlasením Podmínek.

3.7. Údaje uvedené Uživatelem v rámci registrace, dle odst. 3.2. těchto Podmínek a/nebo v Uživatelském rozhraní musí splňovat prohlášení Uživatele uvedená v odst. 4.1. těchto Podmínek, a zároveň jsou tyto údaje Poskytovatelem považovány za správné.

3.8. V případě, že při registraci dle odst. 3.2. těchto Podmínek Uživatel uvedl jeden nebo více nesprávných údajů a/nebo v průběhu Smluvního vztahu dojde ke změně (jednoho nebo více) registrovaných údajů Uživatele (tj. údajů uvedených Uživatelem při registraci dle odst. 3.2. těchto Podmínek), je Uživatel povinen příslušné změny údajů opravit/aktualizovat v Uživatelském rozhraní Systému, jinak je Poskytovatel oprávněn jednat, jako by k žádným změnám nedošlo, přičemž za škody takovým jednáním vzniklé odpovídá Uživatel, který je zároveň povinen nahradit vzniklou újmu Poskytovateli a dotčeným třetím stranám.

3.9. Uživatel je povinen, v rámci registrace dle odst. 3.2. těchto Podmínek a následně i po celou dobu trvání Smluvního vztahu s Poskytovatelem, naplňovat prohlášení učiněná v odst. 4.1. a 4.2. těchto Podmínek. V případě změny (jednoho nebo všech) prohlášení Uživatele uvedených v odst. 4.1. a/nebo nedodržení prohlášení a dle odst. 4.2. těchto Podmínek v průběhu Smluvního vztahu, je Uživatel povinen příslušné změny a/nebo nedodržení prohlášení prokazatelně sdělit Poskytovateli, jinak je Poskytovatel oprávněn jednat, jako by k žádným změnám nedošlo, přičemž za škody takovým jednáním vzniklé odpovídá Uživatel, který je povinen nahradit vzniklou újmu Poskytovateli a dotčeným třetím stranám.

3.10. Uživatel je oprávněn používat Portál v souladu s těmito Podmínkami.

 

4. Prohlášení Uživatele

4.1. Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že:

 • a) je starší 18 let;
 • b) je plně svéprávný a způsobilý k právním úkonům, resp. jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu (i) vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami, ani (ii) využívání Služeb,
 • c) jedná vlastním jménem a na vlastní účet;
 • d) veškeré údaje, které o sobě při registraci a/nebo při přihlášení do Systému poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné, správné a aktuální;
 • e) ze strany Uživatele využíváním Systému nedochází ani nedojde k porušení právních předpisů,
 • f) se před zahájením využívání Systému důkladně seznámil s Podmínkami, zcela jim rozumí a souhlasí s nimi,
 • g) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Systému či jeho obsahu, resp. veškerým materiálům, informacím a autorským dílům Uživatele, Poskytovatele, Partnera nebo třetích stran,
 • h) výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Poskytovatele v souladu se zákonem 480/2004 Sb. a další platnou legislativou (zejména v oblasti regulace reklamy, propagace potravin nebo léčiv, ochrany spotřebitele a ochrany osobních údajů, a to předně prostřednictvím elektronických komunikací),
 • i) uděluje v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku a odst. 7.3. a násl. těchto Podmínek výhradní licenci ke všem způsobům užití všech svých vyjádření souvisejících s Produktem a/nebo Službou dle příslušných licenčních ustanovení uvedených v Občanském zákoníku. Licence je udělena jako časově, množstevně a místně neomezená. Poskytovatel není povinen licenční oprávnění touto Smlouvou stanovená využít. Odměna za udělenou licenci a užití děl je součástí odměny sjednané mezi Poskytovatelem a Uživatelem v rámci konkrétní Služby a Uživatel tuto odměnu považuje za dostatečnou a přiměřenou za poskytnutí příslušné licence.
 • j) si je vědom skutečnosti, že registraci není povinen provádět, ani není povinen s Poskytovatelem uzavřít Smluvní vztah, a že rozhodnutí Uživatele provést registraci do Systému a uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu je projevem jeho svobodné vůle.

4.2. Uživatel dále prohlašuje a zavazuje se, že:

 • a) neprovede v Systému registraci či jiné činnosti, kterými by došlo nebo mohlo dojít k porušení zde uvedených prohlášení Uživatele,
 • b) bude používat Systém pouze k účelu, k němuž je určen, resp. nebude provádět činnosti a nebude jej využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu obsahu, zhoršovat jeho funkce (např. Systém poškozovat, znemožňovat, nadměrně zatěžovat atp.), anebo rušit používání Systému dalšími Uživateli či třetími stranami,
 • c) pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tímto účelem Poskytovatelem,
 • d) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro své přihlášení a pro přístup ke Službám a do Systému (zejména identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí straně),
 • e) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí stranou, okamžitě tuto skutečnost sdělí Poskytovateli,
 • f) nebude se v souvislosti s využíváním Služeb a/nebo Systému dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
 • g) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby a/nebo Systém a/nebo dobré jméno Poskytovatele,
 • h) primárně nebude předávat Poskytovateli osobní údaje třetích stran. Pokud by Uživatel předal či předá Poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů a informovat o této skutečnosti Poskytovatele – v opačném případě Uživatel odpovídá Poskytovateli za způsobenou škodu.

 

5. Další Oprávnění Poskytovatele

5.1. Spolu s ostatními oprávněními uvedených v Podmínkách je Poskytovatel dále oprávněn dle svého uvážení a bez nutnosti předem informovat konkrétního Uživatele, zejména:

 • a) kdykoli pozastavit, omezit nebo ukončit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování kterékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu příslušného Uživatele,
 • b) kdykoli změnit, přesunout, omezit, zablokovat či zrušit jakýkoli Uživatelský účet v Systému, zejména pokud Uživatel porušil některou z podmínek vyplývajících ze Smlouvy a/nebo z Podmínek, a/nebo právních předpisů účinných na území České republiky, nebo pokud Uživatel svůj Uživatelský účet po dobu delší než jednoho (1) roku nevyužívá.
 • c) monitorovat veškeré činnosti Uživatele v rámci Systému (předně přístup do Systému a užívání Služeb), a to předně pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti Systému a/nebo Služeb, příp. pro potřeby dokládání Uživateli, Partnerům, oprávněným třetím stranám či kontrolním orgánům;
 • d) komunikovat s Uživatelem (jakožto svým zákazníkem) nejen prostřednictvím Systému, ale i prostřednictvím dalších komunikačních kanálů (např. telefon, e-mail ad.) dle čl. 9 Podmínek, předně ve věcech technických, provozních i obchodních (vč. marketingových sdělení).

 

6. Upozornění uživateli

6.1. Uživatel bere na vědomí, že:

 • a) je povinen chránit Přístupové údaje a zachovávat mlčenlivost ohledně těchto údajů. Uživatel zároveň není oprávněn předávat Přístupové údaje třetím stranám a umožnit jim přístup a/nebo využívání Systému.
 • b) odpovědnost za porušení povinnosti dle odst. a) těchto Podmínek nese Uživatel.
 • c) Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená Uživatelem v Uživatelském rozhraní.
 • d) Uživatelské rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, resp. při používání Systému může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení provozu a/nebo snížení kvality Služeb a/nebo přístupu do Systému. Poskytovatel v této souvislosti je oprávněn (dle svého uvážení) provádět příslušná opatření k odstranění nevyhovujícího stavu, která mohou dočasně či trvale způsobit změny v jejich využívání Uživatelem. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené používáním Systému či přístupem k němu (včetně případných škod vzniklých přenosem dat, přerušením provozu či poruchou Systému, škodlivým kódem, nebo jiné škody vzniklé v souvislosti s používáním Systému (např. na zařízeních Uživatele).

 

7. Licenční ujednání

7.1. Poskytovatel zpřístupňuje Uživatelům Služby a/nebo Systém za dalších podmínek:

 • a) Na dobu trvání Smluvního vztahu Poskytovatel uděluje Uživateli ke Službě, obsahu Poskytovatele, Systému a jiným autorským dílům Poskytovatele nezbytným pro využívání dané Služby či Systému bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou bez územního omezení (dále jen „Licence Poskytovatele“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služeb a/nebo Systému, a to s dále uvedenými omezeními.
 • b) Pokud není Poskytovatelem stanoveno jinak (např. v rámci poskytované Služby), Uživatel není oprávněn pozměňovat, upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, slučovat či vytvářet odvozená díla, předávat, poskytovat podlicence, reprodukovat, zveřejňovat či jinak šířit nebo zpřístupňovat ostatním Uživatelům a/nebo třetím stranám jakékoli informace, materiály, dokumenty či jakýkoli obsah Služby a/nebo Systému (případně i jen jejich části), který nebyl veřejně zpřístupněn Poskytovatelem.
 • c) Uživatel se zavazuje nevyužívat obsah Služby a/nebo Systému k jinému účelu, než je jejich využívání.

7.2. Pokud není Poskytovatelem stanoveno jinak (např. v rámci poskytované Služby), Uživatel není oprávněn užívat název Poskytovatele ani Partnerů, názvy Produktů, název Systému, loga, jména ani žádná jiná označení Poskytovatele a/nebo Partnerů.

7.3. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby zpřístupní Poskytovateli a/nebo Partnerovi svá autorská díla, zejm. vyjádření, textace, dokumenty, fotografie, audio nebo video záznamy či jiný obsah Uživatele (dále jen „Uživatelský obsah“), výslovně, dobrovolně a bezplatně tím uděluje Poskytovateli časově neomezenou nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Uživatelského obsahu (dále též „Uživatelská licence"). Předmětem Uživatelské licence se rozumí jakýkoli výsledek činnosti Uživatele zpřístupněný Poskytovateli (předně prostřednictvím Systému) pro jakoukoli Službu. Poskytovatel je zároveň oprávněn jakýkoli Uživatelský obsah kdykoli odstranit ze Systému.

7.4. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Uživatelskou licenci Poskytovateli (a/nebo Partnerovi např. v rámci konkrétní Služby), a že poskytnutím takové licence ze strany Uživatele, ani jejím využitím ze strany Poskytovatele a/nebo Partnera nemůže dojít k porušení práv třetích stran.

7.5. Poskytovatel je v rámci Uživatelské licence oprávněn Uživatelský obsah zobrazovat, používat, pozměňovat, upravovat, kopírovat či jinak rozmnožovat, slučovat či vytvářet odvozená díla, předávat, poskytovat podlicence (zejm. Partnerům), reprodukovat, zveřejňovat či jinak šířit nebo zpřístupňovat ostatním Uživatelům a/nebo třetím stranám, zejména prostřednictvím Systému, sociálních sítí a/nebo dalších webových stránek Poskytovatele či třetích stran, a to i po ukončení Smluvního vztahu, pokud se s Uživatelem (např. v rámci konkrétní Služby) nedohodne jinak.

7.6. Odměna Uživatele za poskytnutí Uživatelské licence dle odstavce 7.3. - 7.5. Podmínek je již zahrnuta v rámci Služeb Poskytovatele poskytnutých Uživateli a Uživatel prohlašuje, že tuto Uživatelskou licenci poskytuje Poskytovateli dobrovolně a související odměnu dle tohoto odstavce považuje za dostatečnou a přiměřenou.

7.7. Poskytovatel není povinen Uživatelskou licenci využít.

 

8. Ukončení Smluvního vztahu uživatelem

8.1. Uživatel může Smluvní vztah kdykoliv jednostranně ukončit písemnou výpovědí předně prostřednictvím elektronické komunikace. Výpověď lze podat i bez udání důvodů. Výpovědní doba je deset (10) pracovních dnů a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po doručení výpovědi Poskytovateli.

8.2. Ukončením Smlouvy není dotčeno využívání Uživatelské licence udělené Poskytovateli dle odst. 7.3. - 7.5. těchto Podmínek vč. dalších ustanovení Smlouvy z jejichž obsahu nebo účelu vyplývá, že mají být účinná i po ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že i po ukončení Smlouvy je Poskytovatel i nadále oprávněn sdílet obsah a informace uveřejněné Uživatelem a dále uveřejňovat takový obsah a informace v Systému či prostřednictvím Partnera.

 

9. Komunikační kanály Poskytovatele

9.1. Poskytovatel komunikuje s Uživateli telefonickou nebo písemnou formou, a pro tyto účely využívá následující komunikační kanály:

 • e-mailové spojení: info@dobrakondice.cz
 • telefonní spojení: +420 721 570 150
 • dopisní korespondence a identifikace podnikatele: Rekondice s.r.o. (IČO: 030 84 469), Na Sadech 2036/18, 370 01 České Budějovice

9.2. Uživatel souhlasí, že s Poskytovatelem budou využívat předně komunikace dálkovými prostředky (zejména při uzavření Smlouvy a využívání Služeb a/nebo Systému). Náklady vzniklé Uživateli v této souvislosti (např. telefonní poplatky či připojení k internetu) nese Uživatel sám bez účasti Poskytovatele. Poskytovatel tímto prohlašuje, že Uživateli neposkytuje prostředky komunikace na dálku a ani mu v této souvislosti neúčtuje žádné poplatky. Náklady Uživatele za prostředky komunikaci na dálku pro přístup do Systému se neliší od základní sazby tarifu subjektu, který tyto prostředky poskytuje Uživateli.

9.3. Poskytovatel může zajišťovat poskytování Služeb a/nebo Systému také prostřednictvím třetích stran.

9.4. Pokud není písemně dohodnuto jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem týkající se právních záležitostí souvisejících se Smluvním vztahem probíhá na příslušnou kontaktní adresu pro dopisní korespondenci druhé Smluvní strany (u Uživatele na kontaktní adresu uvedenou v Systému).

9.5. Poskytovatel se s Uživatelem zároveň dohodl, že pro běžnou komunikaci přednostně užijí elektronickou formu komunikace prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty:

 • Uživatele vedenou v Systému, a
 • Poskytovatele uvedenou v odst. 9.1.a) těchto Podmínek.

Poskytovatel však umožňuje i další formy dle odst. 9.1. těchto Podmínek.

9.6. Poskytovatel žádá Uživatele před vznesením jejich dotazu či požadavku, aby zkontrolovali nastavení a volby v ve svém Uživatelském rozhraní Systému.

 

10. Osobní údaje

10.1. Veškeré osobní údaje Poskytovatel považuje za důvěrné a jsou zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytovatel si vyhrazuje právo žádat o údaj data narození jako kontrolu plnoletosti.

10.2. Poskytovatel, jakožto správce tímto informuje, že subjekt údajů je oprávněn požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům, které o něm správce zpracovává, opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, případně informaci, jestli v souvislosti s jeho údaji dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce má subjekt údajů, rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má subjekt údajů právo v určitých případech na přenositelnost osobních údajů. Všechna tato práva může subjekt údajů, realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím komunikačních kanálů Poskytovatele dle odst. 9.1.

10.3. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111 nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení. Primárně však doporučujeme se se svými požadavky a reklamacemi obracet na Poskytovatele.

10.4. Kompletní informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na Portálu pod odkazem „Osobní údaje“.

 

11. Provádění úkonů k uživatelskému účtu

11.1. Poskytovatel v rámci Systému administruje účty registrovaných Uživatelů, přičemž jedná v souladu s těmito Podmínkami a platnou legislativou, a na základě požadavků Uživatelů, nejsou-li v rozporu s těmito Podmínkami a/nebo platnou legislativou.

11.2. Veškeré úkony k Uživatelskému účtu mohou být provedeny pouze (i) na základě uvážení Poskytovatele, (ii) požadavku Uživatele, případně (iii) požadavku třetí strany, která doloží (své zastoupení ve smyslu § 436 a násl. Občanského zákoníku např. na základě plné moci udělené Uživatelem třetí osobě pro vyřízení jeho požadavku u Poskytovatele, nebo na základě listiny opatrovníka či jinak), že může za Uživatele jednat.

11.3. Pokud třetí strana jedná za Uživatele, který zemřel, Poskytovatel standardně vyžaduje prokázání uvedené skutečnosti předložením dokumentu (např. úmrtního listu, potvrzení o úmrtí ad.) v případě, že třetí strana požaduje úkony k Uživatelskému účtu (např. zrušení Uživatelského účtu – ukončení Smluvního vztahu s Poskytovatelem, ukončení aktivních Služeb ad.). Zastavení přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení Poskytovatel provádí automaticky ve chvíli, kdy je v písemné či elektronické formě prostřednictvím kontaktních kanálů Poskytovatele informován o úmrtí nebo o změně stavu Uživatele, který pozbyl způsobilost k právním úkonům.

 

12. Aktualizace podmínek

12.1. Aktuální znění těchto Podmínek je zveřejněno v Systému (předně na Portálu) a nahrazuje všechna předchozí znění Podmínek a všechna předchozí ujednání Smluvních stran.

12.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně měnit či doplňovat.

12.3. Nové znění Podmínek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v Systému.

12.4. Uživatel je povinen se před každým vstupem do Systému přesvědčit se, zdali Poskytovatel (ne)aktualizoval znění Podmínek, případně se s novým zněním Podmínek seznámit.

12.5. V případě vydání (nových) Podmínek, Uživatel akceptuje tyto Podmínky nejbližším přihlášením do Systému a/nebo pokračováním v čerpání poskytovaných Služeb podle toho, co nastane dříve. Na změny Podmínek mohou být Uživatelé v Systému upozorněni např. při přihlášení, přičemž jim může být dána možnost se s Podmínkami (nad rámec povinností Poskytovatele a jejich předchozího uveřejnění na Portálu) předem seznámit a vyjádřit svoji vůli (akceptovat je nebo odmítnout) dříve, než budou pokračovat ve využívání Služeb. Dalším využívaním Služeb a/nebo Systému však Uživatel dává najevo svou svobodnou vůli, že akceptuje nové Podmínky v plném rozsahu. V případě, že Uživatel s novými Podmínkami nesouhlasí, není dále oprávněn využívat Systém ani Služby Poskytovatele.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto Podmínky jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce a řídí se právním řádem platným na území České republiky.

13.2. Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení Podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Podmínek. Poskytovatel se zavazuje nahradit do deseti (10) pracovních dnů od zjištění neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.

13.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli a bez jakýchkoli nároků Uživatelů či Partnerů ukončit provoz Systému či jeho jednotlivých částí.

13.4. Práva vzniklá z těchto Podmínek, a to včetně jakýchkoliv případných pohledávek, nesmí být postoupena třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových, či jiných elektronických zpráv.

13.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2022.

instagram-svg c17d5218-e2fc-42ea-819e-539ea2e6c70d-svg Capa 1