Informace o zpracování osobních údajů

www.dobrakondice.cz


 

Provozovatel systému www.dobrakondice.cz (dále jen „Systém“) společnost Rekondice s.r.o., se sídlem Na Sadech 2036/18, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 030 84 469, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích vedené pod spisovou značkou C 31798 (dále jen "Správce") v souladu s povinnostmi vyplývajícími zejména z čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) uveřejňuje tento informační dokument (dále též "IZOÚ") a poskytuje tak subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků informace o zpracování osobních údajů, přičemž tento dokument vychází a je součástí příloh obchodních podmínek Správce. Výrazy vysvětlené a používané v obchodních podmínkách Správce jsou dále používány i v tomto dokumentu.

Jaká je totožnost a kontaktní údaje Správce:

Název: Rekondice s.r.o.

Kontaktní adresa: Na Sadech 2036/18, České Budějovice 3

Kontaktní e-mail: info@dobrakondice.cz

Kontaktní telefon: +420 721 570 150

(dále též „Kontaktní údaje“)

Od koho osobní údaje získáváme?

Správce informuje, že osobní údaje subjektu údajů primárně nezískává z jiných zdrojů, nýbrž přímo od subjektu údajů. Mohou však nastat situace, kdy Správce získá osobní údaje subjektu údajů i od třetí strany, např. v rámci šetření či kontroly ze strany orgánů státní správy, či právního zastoupení v případě obhajoby právních nároků svých a/nebo třetích stran. Správce prohlašuje, že i v takovém případě bude dbát na to, aby zpracování probíhalo zákonným způsobem.


 

Pro jaké účely může probíhat zpracování?

1) registrace, přihlášení a správa uživatelského rozhraní v Systému

2) předání produktů pro testování a testování produktů třetích stran

3) účast v soutěžích o produkty třetích stran a předání výhry

4) komunikace s Uživateli Systému

5) zpracování statistik a vyhodnocování analýz

6) propagace a přímý marketing

7) oslovování nabídkami obchodu třetích stran / Partnerů

8) dokládání, určení, výkon a obhajoba právních nároků Správce a/nebo třetích stran

9) vedení blacklistu

10) předávání dat k zálohování a zálohování dat

11) komunikace s třetí osobou pro vyřízení požadavku

12) reklamace zboží či služeb

13) zpracování plateb a účetnictví

14) splnění zákonné povinnosti v případě, že předpisy přímo nezakládají na právní titul plnění právní povinnosti:

  • ochrana zdraví a majetku
  • zpracování a předávání údajů v souvislosti personální a daňovou evidencí

15) splnění smluvní povinnosti v případě, že příslušná smlouva přímo nezakládá na právní titul pro zpracování osobních údajů:

  • použití osobních údajů Uživatelů v obchodním styku

Na jakém právním základě může u nás zpracování probíhat?

a) plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

b) oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

c) souhlas subjektu údajů dle čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení

zpracování probíhá na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

d) plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; jedná se zejm. o zákon: 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty,
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů,
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 121/2000 Sb. Autorský zákon, 
40/2009 Sb. Trestní zákoník ad.

Jaké z toho vyplývají oprávněné zájmy Správce?

Při provozování Systému řešíme na základě našich oprávněných zájmů zejména: úpravy, údržbu a administraci Systému tak, aby vyhovoval svým účelům a potřebám, pro které Systém provozujeme, ale i Uživatelům, kteří Systém používají.

V rámci Systému umožňujeme Uživatelům využívání poskytovaných služeb v oblasti testování produktů, příp. v oblasti spotřebitelských soutěží o produkty, kde je potřeba tyto produkty (ať už pro testování nebo v rámci výhry) Uživatelům předávat, a k tomu též můžeme zpracovávat jejich osobní údaje na základě oprávněných zájmů.

Některé naše služby mohou být pro Uživatele placené a s tím spojená evidence může obsahovat osobní údaje (např. v bankovním výpisu). Platby je také potřeba zaúčtovat, což činíme nejen na základě plnění právní povinnosti, ale některých případech i na základě oprávněného zájmu.

Naše aktivity je také třeba čas od času vyhodnocovat a k tomu je potřeba zpracovávat analýzy a statistiky, které jsou založeny na datech našich Uživatelů.

V rámci oprávněných zájmů jsme oprávněni s Uživateli komunikovat, obzvláště v situacích, kdy po nás Uživatel požaduje provést nějaké úkony týkající se Systému, smluvního plnění nebo právních záležitostí. V některých případech ve věci Uživatele s námi komunikují třetí strany, a pokud doloží zastoupení Uživatele, jsme oprávněni v těchto případech komunikovat ve věcech Uživatele i s nimi.

Do komunikace, případně do oblasti propagace či přímého marketingu, můžeme však zahrnout i oslovování Uživatelů obchodními sděleními týkajícími se především vyhlašování nových soutěží, případně možnosti testování nových produktů nebo zasílání novinek na jejích e-mailovou adresu, které činíme na základě naších oprávněných zájmů. Někdy se může jednat i o oslovování nabídkami třetích stran (Partnerů), ale vždy ze strany Správce, jelikož tyto produkty sami nevyrábíme, ale poskytují nám je právě naši obchodní Partneři.

Může se stát, že Uživatel již dále nebude chtít testovat další produkty a ukončí s námi spolupráci. Abychom mohli dodržet legislativní podmínky i jeho požadavky, a takového Uživatele více nekontaktovali, jsme oprávněni vést tzv. "blacklist", který zajistí, že se takové údaje více nedostanou do výběru pro zpracování.

Protože se Systém neustále vyvíjí, je potřeba pro nahrání jeho nových verzí jej občas odstavit. Při té příležitosti se snažíme rovnou zajistit i jeho údržbu a zazálohovat data, aby v např. případě výpadku či poruchy zařízení, na kterém je Systém provozován, mohla být data rychle obnovena.

V řadě případů je pak potřeba dokládat nastalou situaci zejm. orgánům veřejné moci, kontrolním orgánům, soudům nebo např. poškozené osobě. Některé informace vážící se i na oblast osobních údajů v těchto případech poskytují dostatečné podklady pro doložení nastalých skutečností, a my jsme je oprávněni zpracovávat.

Jaké kategorie osobních údajů mohou být zpracovávány?

Kategorie dotčených osobních údajů:

a) běžná kategorie – identifikační údaje, přihlašovací údaje, kontaktní údaje, zveřejněný Uživatelský obsah, audiozáznam hovoru, audiovizuální záznam Uživatele (např. testování) příp.

b) možná zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 2 písm. e) Nařízení v případě, že z vyjádření Uživatele nebo z jeho audiovizuálního záznamu budou vyplývat osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, které subjekt údajů svým dobrovolným rozhodnutím zjevně zveřejnil.

Jak vaše údaje chráníme?

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k pravděpodobným a různě vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, Správce zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Komu mohou být Vaše údaje předávány?

Kategorie případných příjemců osobních údajů:

a) dodavatelé servisních služeb Systému; b) dodavatelé zajišťující distribuci produktů k Uživateli, který se hodlá účastnit testování nebo vyhrál v soutěži; c) Partneři, od kterých pochází testované produkty nebo výhra v soutěži; d) dopravci nebo poskytovatel poštovních služeb; e) dodavatel účetních služeb; f) samotný subjekt údajů, jeho zákonný zástupce nebo zmocněná osoba subjektem údajů; g) pozůstalí po subjektu údajů; h) orgány veřejné moci; i) pojišťovny; j) kontrolní orgány; k) soudy; l) poškozené osoby; m) třetí strany související se zaznamenanou událostí; n) právní zástupci Správce.

Předávání údajů do třetích zemí

Správce záměrně nepředává osobní údaje subjektu údajů do třetích zemí (mimo evropský hospodářský prostor), vyjma případu, kdy subjekt údajů je cizinec a v rámci plnění některé z právních povinností a/nebo dokládání skutečností či obhajoby právních nároků si vyžádá orgán veřejné moci třetí země nebo mezinárodní organizace součinnost Správce.

Automatizované rozhodování a profilování

Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem v elektronické podobě předně automatizovaným způsobem, ale v některých případech i ručně. Nedochází však k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Jaká je doba zpracování?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu potřebnou k naplnění jejich účelu, který může být u stejných údajů pro různé zpracování odlišný. Nejčastěji se jedná o zpracování v souvislosti s plněním smlouvy, zpracování na základě oprávněných zájmů a zpracování na základě souhlasu subjektu údajů.

V souvislosti s plněním smlouvy (ve vztahu k Uživatelům) ukládáme osobní údaje po dobu jejího trvání, a dále následujících 5 let zejména z důvodu dokladování účetních operací souvisejících se smlouvou, obhajoby právních nároků vyplývajících z uzavření smlouvy, a pro účely případných sporů vzniklých ze smluv.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů ukládáme do odvolání, maximálně však 2 roky od jeho udělení subjektem údajů.

Konkrétní dobu, po kterou budou osobní údaje daného subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu Správce poskytne individuálně na základě požadavku subjektu údajů v souvislosti s uplatněním práva na přístup.

Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a Správce již nemá žádný další účel, pro který by byl oprávněn údaje zpracovávat, provádí výmaz takových osobních údajů více viz Práva subjektu údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Správce tímto informuje subjekt údajů, že je oprávněn požadovat informace a přístup k osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, případně informaci, jestli v souvislosti s jeho údaji dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce má subjekt údajů, rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má subjekt údajů právo v určitých případech na přenositelnost osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení. Primárně však doporučujeme se se svými požadavky obracet na Správce. Budeme se Vám snažit poskytnout potřebnou součinnost. Práva subjektu údajů jsou detailněji rozepsána níže.

Všechna práva může subjekt údajů uplatňovat (předně v písemné či elektronické formě) u Správce prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů. Přijatá opatření na základě žádosti subjektu údajů k uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů Správce realizuje neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, případně do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Práva subjektu údajů detailněji:

Právo na informace

Tímto dokumentem všeobecně plníme informační povinnost stanovenou čl. 13 a násl. Nařízení. Konkrétní informace Vám však poskytneme až na základě Vaší žádosti v souvislosti s právem na přístup.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle čl. 46 Nařízení, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právem získat kopii uvedenou v předchozím odstavci nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle předchozího odstavce vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Předchozí odstavce se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v 1. odstavci tohoto článku znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

Pokud bylo zpracování omezeno podle předchozího odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozího odstavce má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva uvedeného v 1. odstavci tohoto článku není dotčeno právo na výmaz. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právem uvedeným v 1. odstavci tohoto článku nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo odvolat souhlas

V případě zpracování osobních údajů subjektu údajů na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a/nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR má Subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Případně udělený souhlas můžete odvolat prostřednictvím kontaktních údajů Správce uvedených v úvodu tohoto dokumentu. Odvolání doporučujeme učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, předně v písemné formě.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) - zpracování ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo písm. f) Nařízení – zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení, tj. předně u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.


 

Rekondice s.r.o. © 2022


 

instagram-svg c17d5218-e2fc-42ea-819e-539ea2e6c70d-svg Capa 1