Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde

SOUTĚŽ O MATCHA TEA HARMONY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost Rekondice s.r.o., IČO 03084469, DIČ CZ03084469, sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 227239, (dále jen „Rekondice“) organizuje v termínu od 00:00 hodin dne 2. 7. 2019 do 23:59 hodin dne 31. 7. 2019 (dále jen „Doba konání“) soutěž o Matcha Tea Harmony dováženého společností Kyosun s.r.o. (dále jen „Soutěž“).

1.2. V rámci této Soutěže mohou Účastníci získat:

  • a) celkem 3 ks - Matcha Tea Harmony dováženého společností Kyosun s.r.o. (MatchaTea.cz);

a tímto Rekondice stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.dobrakondice.cz/MatchaTea

2. ZÁKLADNí PODMíNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba, spotřebitel, starší 18let (dále jen „účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

a) Je-li plně svéprávná;

b) V rámci Doby konání Soutěže se zaregistruje na www.dobrakondice.cz a tím splní podmínky pro účast v soutěži (dále jen „Registrace“);

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebude poskytnuta cena, ti, kteří:

a) Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;

b) Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;

c) Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

2.3. V případě vyloučení Účastníka ze Soutěže nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout a je povinen případně již převzatou cenu vrátit.

3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1 Účastník, který v Době konání Soutěže se zaregistruje na www.dobrakondice.cz a bude vylosován ze všech registrovaných členů, získá jednu z cen v Soutěži (viz. odst. těchto podmínek).

3.2. Rekondice vylosuje po skončení Doby konání Soutěže ve svém sídle jednoho registrovaného člena a prověří, že příslušný účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

3.3. Výherce včetně svého jména, příjmení, a případně města bude po vyhodnocení zveřejněn na www.dobrakondice.cz.

3.4. Rekondice bude výherce kontaktovat na mobilní telefon a/nebo e-mail sdělený účastníkem při zaslání registrace, a to neprodleně po vyhodnocení. Rekondice si zároveň ověří, že účastník splňuje podmínky Soutěže a případně s ním domluví předání výhry.

3.5. účastník, který si nepřevezme výhru, příp. mu výhru nelze předat, neboť se zjistí, že u něj nebyly splněny podmínky Soutěže, ztrácí po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže nárok na tuto výhru a Rekondice vybere z registrací náhradního výherce.

3.6. O případném následném vyřazení ze Soutěže je výherce informován telefonicky a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem Rekondice. Pokud si již výherce cenu převzal, je povinen ji neprodleně vrátit Rekondice.

4. OSOBNÍ ÚDAJE

4.1. Veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

5.1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.2. Rekondice prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při doručování zpráv.

5.3. Rekondice si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže, nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zcela zrušit.

5.4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži.

5.5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý účastník zasláním odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

5.6. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Rekondice.

V Praze, dne 1. 7. 2019

 

Nemáte ještě svůj účet?

Zaregistrujte se a získáte u nás zcela zdarma řadu výhod :)